Betegnelser for farligt gods

Her kan du finde de mest almindelige udtryk, der skal anvendes ved transport af farligt gods

Proper Shipping Name - PSN
Proper Shipping Name er det korrekte forsendelsesnavn, der ved transport af farligt gods altid skal angives internationalt. Proper Shipping Name for saltsyre (UN1789) er for eksempel 'Hydrochloric Acid'.

UN number - UN-nummer
UN-nummeret er et firecifret nummer, som er tildelt af FNs ekspertgruppe, 'United Nations Subcommittee of Experts', som klassificerer alt farligt gods. UN-nummeret skrives med forbogstaverne ”UN” foran det firecifrede tal – for eksempel UN1789 (Hydrochloric Acid).

Packing Group - PG
Pakkegruppen (Flash Point) angiverfarlighedsgaden af hvert UN-nummer. Der findes 3 forskellige farlighedsgrader:

  • PG I: Meget farlige stoffer
  • PG II: Farlige stoffer
  • PG III: Mindre farlige stoffer

Flash Point
Flammepunktet (Flash Point) angiver den laveste temperatur, hvor væske bliver antændelig, når det kommer i kontakt med ilt.

Limited Quantity - LQ
Visse typer farligt gods kan fragtes som almindeligt gods, hvis mængderne er mindre (Limited Quantity) end IMDG-kodens forskrifter. Emballagen skal være særligt godkendt til transport af begrænsede mængder.

EmS code - EmS-kode
EmS-koden refererer til forebyggelses- og bekæmpelsesprocedurerne (Emergency Schedules), som skibe, der transporterer farlig gods skal leve op til. Koderne er delt op i F-koder for brand (fire) og S-koder for spild. En Ems kode kan eksempelvis være F-A (generel brandanvisning) eller S-B (ætsende substancer).

Subsidiary risk - Sekundær klasse
Nogle klasser har både en primær og en sekundær klasse - eksempelvis UN1992 'Flammable Liquid, Toxid N.O.S.', som har primærklasse 3 (brandfarlig), sekundærklasse 6.1(giftig) og 'Marine Pollutant' (havforurenende).

Hvis du har spørgsmål om transport af farligt gods er du velkommen til at kontakte operationsafdelingen på telefon +299 34 91 17 eller imdg@ral.gl.

-----------------------------------------------

Farligt gods deklarationer

Pdflogo Pdflogo Pdflogo

Deklaration

Vejledning

Eksempel