Ansvar og pligter

Her kan du se, hvad der er dit og transportørens ansvar ved transport af farligt gods

Afsenderen skal:

 • Klassificere og deklarere (farligt gods deklaration) godset efter IMDG-koden
 • Emballere godset efter IMDG-koden
 • Afmærke kolli med korrekt teknisk navn (proper shipping name), UN-nr., faresedler og evt. marine pollutant-mærke
 • Attestere, at godset er korrekt emballeret og mærket, og at det er egnet til søtransport
 • Sikre, at der ikke er stuvet uforeneligt gods i samme transportenhed
 • Udstede stuvningsattest ved stuvning i container eller last

Afsenderen skal desuden sikre, at emballeringen:

 • er solidt udført og i forsvarlig stand
 • er af en sådan beskaffenhed, at indvendige overflader, som indholdet måtte komme i berøring med, ikke bliver farligt påvirket af det transporterede stof
 • er i stand til at modstå de normale risici, der er forbundet med behandling og transport til søs
 • som minimum er godkendt i henhold til IMDG-kodens forskrifter

Transportøren skal:

 • Sikre, at besætningen har gennemgået de nødvendige uddannelser
 • Foretage separering af godset efter IMDG-koden
 • Udarbejde en liste over det ombordværende farlige gods og dets placering
 • Sikre, at der er det nødvendige indsatsudstyr ombord

Hvis du har spørgsmål om transport af farligt gods er du velkommen til at kontakte operationsafdelingen på telefon +299 34 91 17 eller imdg@ral.gl.

-----------------------------------------------

Farligt gods deklarationer

Pdflogo Pdflogo Pdflogo

Deklaration

Vejledning

Eksempel