Gebyrer

 

Ydelser, for hvilke
der betales gebyr

Gods uden palle/underlag


Fakturerings
gebyrPalleleje
ContainerlejeIndlevering før tid

For sen afhentning
Farligt gods, 
toldklareringTransittillæg

 

Toldbehandling


Toldoplag

 

Grænsekontrol
Flyttegods


Ændring eller 
annullering af booking
Sen indlevering
(Tidl. Ekspres)

Eftertransport 
i Danmark

For en række serviceydelser, som ikke er dækket af søfragt eller håndtering, betales der gebyr. For eksempel for ændring af bookinger, sen indlevering pakhus- og pladsleje, palleleje, containerleje og indfortoldning.

Se oversigt over gebyrer. Information om gebyrernes størrelse og beregning findes i de respektive afsnit anført i parentes ved siden af overskrifterne.

Udover gebyrerne vil tillæg – herunder olie- og valutatillæg – have betydning for den samlede pris for fragten og tilhørende ydelser. Selve gebyrerne medregnes ikke i grundlaget for olie- og valutatillæg.

For gods som måler over 0,33 kbm eller vejer over 20 kg per kolli eller forsendelse, og indleveres uden palle/underlag, beregnes der palletillæg, samt palleleje med én palle per begyndt to kbm eller 1.200 kg.

Faktureringsgebyret tillægges fragtfakturaer, der udprintes og udleveres eller sendes per post. Fakturaer, der fremsendes elektronisk, bliver ikke pålagt faktureringsgebyret. Gebyret er fastsat til 50,00 DKK.

Palle udlejes til afsendere af stykgods. For dette betales palleleje.
Pallerne skal tilbageleveres til Royal Arctic Line seneste 8 dage efter transportens afslutning, med mindre andet er aftalt. Herefter opkræves et gebyr per palle per ekstra kalenderdag.

Leje af mini-containere, 20 fods og 40 fods containere er inkluderet i fragten mellem Danmark og Grønland samt Grønland internt. Overskrides de fastsatte antal dage hvor der ikke beregnes leje (friperiode) for Royal Arctic Lines containerudstyr, beregnes containerleje. For ”shipper’s own” containers betales pladsgebyr.

For reefercontainere, som eksporteres udenfor Royal Arctic Lines besejlingsområde og som tilhører andre rederier end Royal Arctic Line gælder: Såfremt reefer containere IKKE, som oprindelig anmeldt af afsender, eksporteres til oversøiske markeder, men forbliver i Europa, vil der i tillæg til den gængse containerleje blive opkrævet et gebyr på 750 USD.

Indlevering skal ske indenfor den indleveringsfrist, der fremgår af bookingbekræftelsen. 
Ved tidligere indlevering opkræves pakhus-/pladsgebyr. Ved senere indlevering har Royal Arctic Line ret til at lade godset befordre på en senere skibsrejse. 
Afsenderen bærer i så tilfælde omkostningerne ved at lade godset opbevare.

Godsmodtager er forpligtet til at modtage godset, når det er meldt klar til udlevering. Modtages godset ikke, vil det blive opbevaret i henhold til Fragtbestemmelserne. Godsmodtageren hæfter for betaling af pakhus- og pladsgebyr.

For transporter fra Grønland til Kommunekemi vil Royal Arctic Line, Aalborg, foretage toldklareringer for godset, med mindre andre arrangementer er truffet af afsender. Udgifterne hertil påhviler afsender, og gebyret herfor skal forudbetales ved indlevering.

Ved transit af gods i Reykjavik til destinationer uden for Danmark samt ved transitering i Århus beregnes transittillæg. Håndtering af gods i havne uden for Grønland og Aarhus indgår ikke i fragten og skal ligeledes lægges til.

Royal Arctic Line kan tilbyde at udføre indfortoldning af forsendelser fra Grønland mod gebyr.

Toldpligtigt gods fra Grønland til Danmark, hvor dokumentation ikke er berigtiget inden 14 dage fra den dato, skibet er ankommet til Grønlandshavnen kan oplægges på toldoplæg. Det betales der gebyr for.

Royal Arctic Line tilbyder mod betaling at sørge for dokumentation til brug for grænsekontrollen i Aarhus (CVED + sundhedscertifikat). For at kunne udstede den nødvendige dokumentation, skal indholdet af den/de pågældende containere oplyses til Royal Arctic Line.

For udpakning af containere i Grønlandshavnen betales gebyr for ekstra håndtering.

Gods der er indleveret til forsendelse eller allerede er under transport, kan kun omdestineres forudsat det er praktisk muligt. Royal Arctic Line har ret til at afkræve et ændringsgebyr samt de omkostninger der relaterer sig til ændringen.

Hvis en booking bliver afbestilt eller ændret til et mindre antal kbm eller containere end oprindeligt booket, kan Royal Arctic Line opkræve omkostninger forbundet med annulleringen eller ændringen.

Annullering af indleveret gods
– Der betales annulleringsgebyr samt betaling for omkostninger til fremfinding og udlevering.

Annullering af ikke indleveret gods
– 
Ved annullering inden 8 dage før skibsafgang, skal afskiber betale et ændringsgebyr.
– Ved annullering senere end 8 dage før skibsafgang skal afskiber betale et ændringsgebyr samt 50% af de mistede fragtindtægter, såfremt ændringen af bookingen er mere end 10%.

Ændring af destination for indleveret gods
– Ved ændring af destination for indleveret gods, vil afskiber blive opkrævet ændringsgebyr samt alle omkostninger forbundet med ændringen.

For LCL almindeligt gods, der efter aftale indleveres dagen før en planlagt skibs- afgang, beregnes ekspresgebyr.

For eftertransport af stykgods i Danmark, herunder private frysepakker, beregnes gebyr.