Fragtbestemmelser

 

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse på enhver godsbefordring med Royal Arctic Lines egne eller befragtede skibe og gælder forud for alle andre bestemmelser og vilkår, der måtte være henvist til i forbindelse med indgåelsen af aftale om transport med Royal Arctic Line.

§ 1 Royal Arctic Line pakker som udgangspunkt alt gods i containere, når dette er muligt, alternativt på flatracks eller tilsvarende transportudstyr, der anvendes til konsolidering af gods. Pakning og stuvning af gods foretages iht. bestemmelserne i DHAB 2007, medmindre pakningen og stuvningen foretages på havneområdet i laste- eller lossehavnen, i hvilke tilfælde søloven er gældende for disse opgaver.

§ 1A Royal Arctic Line forbeholder sig ret til at transportere alt gods i containere, på flatracks eller lignende transportudstyr som dækslast. Hvis særlige forhold nødvendiggør det, kan stykgods også afskibes på dæk. Royal Arctic Line foretager ikke undersøgelse af gods, herunder vedrørende dets indpakning, tilstand og stuvning, der leveres til Royal Arctic Line pakket i container eller anden lukket transportindretning.

§ 2 Royal Arctic Lines ydelse omfatter lastning til skib af indleveret gods i lastehavnen, udførelsen af transporten, samt losning af godset i lossehavnen. Mens gods er i Royal Arctic Lines varetægt ombord på skib eller i havn i tiden fra godset modtages til transport, og indtil godset udleveres til modtager, dog senest til den på udleveringskvitteringen fastsatte dato for beregning af pakhus/containerleje, følger Royal Arctic Lines ansvar sølovens bestemmelser. Er andet ikke skriftligt aftalt for perioden efter datoen for beregning af pakhus/containerleje ligger godset for modtagers regning og risiko. Endvidere gælder, at gods som indleveres før den i bookingbekræftelsen anførte indleveringsperiode henstår for afsenders regning og risiko, medmindre andet er skriftligt aftalt, i tidsrummet indtil indleveringsperiodens begyndelse.

§ 2 A Udlevering af gods, der transporteres i henhold til fragtbrev, kan foretages af Royal Arctic Line til den i fragtbrevet anførte modtager.

§ 3 Royal Arctic Lines ansvar for godset kan ikke overstige transportørens ansvar i medfør af sølovens § 280, hvorefter ansvaret er begrænset til SDR 667 per kolli/anden godsenhed eller SDR 2 per kg bruttovægt gods. Ansvaret for forsinkelse kan ikke overstige 2,5 X den aktuelle fragt. Ansvaret skal dog ikke overstige den samlede fragt ifølge fragtaftalen. Eventuelle angivelser i transportdokumentet eller andet dokument, der er overgivet til transportøren, der oplyser værdien af godset, indebærer ikke, at Royal Arctic Line har påtaget sig et ansvar, der overstiger transportørens ansvar efter sølovens bestemmelser.

§ 4 Royal Arctic Line er ikke ansvarlig for tab af eller skade på levende dyr, der er forbundet med de særlige risici ved sådanne transporter, jf. sølovens § 277.

§ 5 Uanset om der foreligger fejl eller forsømmelse af Royal Arctic Line, eller nogen Royal Arctic Line svarer for, fraskriver Royal Arctic Line sig herved ethvert ansvar for så vidt angår gods, der hverken er opført på manifest, eller der ikke foreligger bookingbekræftelse for. Royal Arctic Line er berettiget til uden varsel at afbryde transport af sådant gods.

§ 6 Royal Arctic Line har ret til at lade befordringen udføre med et andet skib end aftalt eller oplyst. Bookingbekræftelse afgives af Royal Arctic Line med forbehold for, at skibets endelige lasteplan tillader, at booket gods kan tages ombord. Det er aftalt, at Royal Arctic Line kan ombooke gods til en senere afsejling, uden at kunden i den anledning kan fremsætte noget krav over for Royal Arctic Line.

§ 7 Royal Arctic Line forbeholder sig ret til ved udtrykkelig meddelelse til afsenderen, at angive, at en bestemt del af transporten skal udføres af en navngiven undertransportør, og således at Royal Arctic Line ikke er ansvarlig for tab forårsaget ved en hændelse, der indtræffer, mens godset er i undertransportørens varetægt.

§ 8 Royal Arctic Line har ret til at fravige sejlplaner og rejseruter, når forholdene efter Royal Arctic Lines bedømmelse tilsiger det.

§ 9 Skade, tab eller forsinkelse som følge af vanskelige vilkår for lastning, losning og/eller opbevaring af gods i Grønland og Danmark svarer Royal Arctic Line ikke for. Det påhviler Royal Arctic Line at dokumentere, at skade, tab eller forsinkelse er sket under sådanne omstændigheder.

§ 10 I tilfælde af havarigrosse foretages opgørelse på det sted Royal Arctic Line vælger, i henhold til de seneste York/Antwerpen-regler, og ladningsmodtageren (ladningsejeren) påtager sig at betale havarigrossebidrag efter lovlig opgjort dispache, uanset at havariindeståelse ikke afkræves ham.

§ 11 Befordring finder i øvrigt sted i henhold til Royal Arctic Lines til enhver tid gældende tarif, samt reglerne i sølovens kapitel 13.

§ 12 Er godset udleveret, uden at modtageren har givet Royal Arctic Line skriftlig meddelelse om tab eller skade, som modtageren havde opdaget eller burde have opdaget, og om tabets eller skadens almindelige natur, anses alt gods for udleveret i den stand, som beskrevet i fragtbrevet. Kunne tabet eller skaden ikke opdages på udleveringstidspunktet, gælder det samme, hvis den skriftlige meddelelse ikke gives senest tre dage efter udleveringen. Når skade eller tab er, eller må formodes at være, indtruffet, skal Royal Arctic Line og modtageren give hinanden rimelig adgang til, på en bekvem måde, at besigtige godset og forvisse sig om vægt, mål og styktal.

§ 13 Såfremt det påvises, at en skade, bortkomst eller forsinkelse er indtruffet, mens godset blev transporteret med et andet transportmiddel end skib i henhold til transportaftale med Royal Arctic Line, er Royal Arctic Line ansvarlig, ifølge de for den pågældende transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende befordringsvilkår, der anvendes af Royal Arctic Lines undertransportører.

§ 14 For penge, værdipapirer og værdigenstande er Royal Arctic Line kun ansvarlig, såfremt udtrykkelig skriftlig aftale er truffet herom.

§ 15 Royal Arctic Line har panteret i gods, som er under selskabets kontrol, dels for den på godset hvilende fragt og dels for lagerleje også for samtlige Royal Arctic Lines øvrige fordringer på ordregiver hidrørende fra tidligere transporter og ydelser. Bortkommer eller ødelægges godset, har Royal Arctic Line tilsvarende ret over forsikringssummer, som vedrører godset, til dækning af skyldig fragt og andre omkostninger. Betales Royal Arctic Lines forfaldne fordring ikke, er selskabet berettiget til på betryggende måde at sælge så meget af godset, at selskabets samlede fordringer, inkl. omkostninger, dækkes.

§ 15 A Fragt skal betales i alle tilfælde, og uanset om godset er i behold ved rejsens afslutning, skal fragten ikke betales tilbage eller erstattes i noget tilfælde selv om godset ikke er i behold.

§ 16 Royal Arctic Line har jævnfør sølovens § 272 adgang til at sælge gods, der ikke modtages/afhentes trods påkrav. Skriftligt påkrav der er afsendt af Royal Arctic skal anses for modtaget af kunden, medmindre andet godtgøres. Skønner Royal Arctic Line, at godsets værdi ikke dækker omkostningerne ved salg, kan Royal Arctic Line råde over godset på anden forsvarlig vis. Finder salg sted, uden at fordringerne dækkes, er afsenderen ansvarlig for de udækkede fordringer.

§ 17 Royal Arctic Line er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med transport, losning samt opbevaring, når sådanne skader er forårsaget af vejrligets påvirkning eller temperaturforhold. Royal Arctic Line kan derfor ikke påtage sig ansvar for evt. opståede frostskader på gods, der er indleveret som almindeligt gods.

§ 18 Bestemmelserne i disse fragtbestemmelser om Royal Arctic Lines indsigelser og ansvarsbegrænsninger finder tilsvarende anvendelse, dersom kravet rejses mod nogen, som Royal Arctic Line hæfter for, og den pågældende beviser, at vedkommende handlede i udøvelsen af tjeneste eller for at fuldføre opgaven. Det samlede ansvar, som kan pålægges Royal Arctic Line, og den Royal Arctic Line hæfter for, kan ikke i noget tilfælde overstige de ansvarsbegrænsninger, som fremgår af sølovens §280, jvf. stk. 3.

§ 19 Ordregiveren er forpligtet til selv om der ikke foreligger fejl eller forsømmelser at holde Royal Arctic Line skadesløs for det tab eller den skade, som forvoldes rederiet som følge af, at a) oplysningerne vedrørende godset er urigtige, utydelige eller ufuldstændige, b) godset er mangelfuldt emballeret, mærket eller deklareret, eller af ordregiveren mangelfuldt lastet eller stuvet, c) godset har sådanne skadevoldende egenskaber, som Royal Arctic Line ikke med rimelighed kunne indse, d) rederiet på grund af ordregivers fejl eller forsømmelse pålægges at betale told eller offentlige afgifter eller at stille sikkerhed. Ved afgørelsen af ordregivers ansvar i henhold til pkt. a) og b) skal der tages hensyn til, om Royal Arctic Line trods kendskab til forholdene har godkendt eller undladt at fremkomme med indvendinger overfor opdragsgiverens oplysninger vedrørende godset.

§ 20 Har afsenderen indleveret farligt gods eller gods der ikke kan transporteres uden særskilt farlig gods deklaration til rederiet uden oplysning herom, eller uden sådan korrekt deklaration, er afsenderen ansvarlig over for rederiet og enhver undertransportør for skade og tab, herunder bødekrav, der hidrører fra dette. I sådanne tilfælde er afsenderen tillige på anfordring forpligtet til at betale en afgift til rederiet på DKK 25.000 uanset, om rederiet er påført et økonomisk tab.

§ 21 Dansk ret er gældende for alle aftaler om transport og andre ydelser med Royal Arctic Line. I tilfælde, hvor ordregiveren er hjemmehørende i Grønland, har Grønlands Landsret eksklusiv kompetence til at afgøre alle tvister, der vedrører eller udspringer af transport eller andre ydelser, der leveres af Royal Arctic Line iht. til disse bestemmelser, herunder om bestemmelsernes vedtagelse. I tilfælde, hvor ordregiverem er hjemmehørende uden for Grønland, har de danske domstole, herunder Sø- og Handelsretten i København, tilsvarende eksklusiv kompetence.

§ 22 Udlejning/udlån af containere. Royal Arctic Line er ikke ansvarlig for nogen skade eller tab, som forvoldes ved kundens benyttelse af enhver container, der er udlejet eller udlånt af Royal Arctic Line, herunder skade på gods, der opbevares i containeren, som følge af fejl eller defekter i denne (uanset hvorledes kravet begrundes), medmindre skaden eller tabet er forårsaget ved en fejl, som skyldes Royal Arctic Line, eller Royal Arctic Lines egne ansattes grove uagtsomhed. Royal Arctic Line hæfter ikke for fejl eller forsømmelser, herunder produktansvar, som måtte kunne pålægges producenter, forhandlere, og andre tredjeparter, i forbindelse med fremstilling, salg, service, reparation eller vedligeholdelse af containere uanset om sådanne fejl eller forsømmelser skyldes grov uagtsomhed. Royal Arctic Lines samlede ansvar over for kunden kan under ingen omstændigheder overstige kr. 15.000 pr. udlejet eller udlånt container, der har forårsaget skade. Kunden er ansvarlig for enhver skade herunder bortkomst som måtte opstå på containeren i leje-/låne perioden.

Fragtbestemmelser – Definitioner

Nedenstående definitioner indgår som en del af Royal Arctic Lines fragtbestemmelser.

Fragttarif
Fragttariffen er Royal Arctic Lines bestemmelser for søtransport af gods til, fra og internt i Grønland, der udføres i overensstemmelse med koncession udstedt af Grønlands Selvstyre samt de indgåede serviceaftaler omkring bygdebesejling og havneservice. Derudover indgår et antal tilhørende serviceydelser i tariffen.

Forsendelsestyper
Alt gods til og fra samt internt i Grønland beregnes som en af følgende forsendelsestyper:

Stykgods (LCL). Stykgods omfatter alt gods, der ikke sendes som kundepakkede containere (FCL), som overstørrelsesgods eller som projektgods. Stykgods betegnes også LCL (Less Container Load).

Kundepakkede containere (FCL). Kundepakkede containere omfatter alt gods, der sendes i ISO-containere eller andet FCL-udstyr (som beskrevet nedenfor i transportudstyr/FCL-udstyr), der pakkes af afsenderen og pakkes ud af modtageren. Kundepakkede containere betegnes også FCL (Full Container Load).

Overstørrelsesgods. Overstørrelsesgods omfatter alt gods, der overstiger den højde, bredde eller længde, der er angivet i denne fragttarif.

Projektgods. Projektgods omfatter alt gods, der er omfattet af de definitioner, der er beskrevet i denne fragttarif.

Godstyper. Alt gods til og fra Grønland samt internt opdeles i følgende godstyper:

Godsgruppe
· Almindeligt gods
· Temperaturreguleret gods
· Temperaturreguleret farligt gods
· Farligt gods
· Miljøgods
· Flatrack-gods
· Køretøjer og fartøjer
· Transportudstyr

F Kundepakkede containere (FCL)

Godsgruppe
· Almindeligt gods
· Temperaturreguleret gods
· Farligt gods
· Miljøgods
· Flatrack-gods
· Transportudstyr

Øvrige

Godsgruppe
· Overstørrelsesgods
· Projektgods

Transportudstyr
Transportudstyret i grønlandstrafikken omfatter følgende:

LCL-udstyr. LCL-udstyr omfatter alle
· ”shipper’s own” containere, flatracks, collapsible flatracks, flatbeds, og tankcontainere, der ikke opfylder definitionen nedenfor om FCL-udstyr
· RAL- og EUR-paller eller sammenligneligt udstyr

FCL-udstyr. FCL-udstyr omfatter
· Royal Arctic Lines MC-containere
· Royal Arctic Lines samt ”shipper’s own” 20’ og 40’ ISO-containere (tørlast og temperaturregulerede), flatracks, collapsible flatracks og tankcontainere FCL-udstyr er beskrevet i container beskrivelserne i www.ral.gl

Takstområder. Takstområderne omfatter de byer og bygder, der fremgår i Besejlingsoversigten for Royal Arctic Line og fremgår i www.ral.gl. Inden for det enkelte takstområde er raten for håndtering den samme for den enkelte godstype.

Transportområder. Royal Arctic Lines normale transportområder omfatter de byer og bygder i Danmark, Island og Grønland, der er anført i Besejlingsoversigten som fremgår i www.ral.gl og de øvrige destinationer i Grønland uden for byer og bygder, der måtte komme som følge af anlægsopgaver, olie- og mineral-udvinding m.v.

Containerleje for kundepakkede containere (FCL). For kundepakkede containere beregnes containerleje, hvis den i bookingbekræftelsen eller fragtbrevet angivne friperiode overskrides.

Pladsgebyr for kundepakkede containere (LCL). Der beregnes pladsgebyr for ”shipper’s own” containere og andet FCL-udstyr, hvis den i bookingbekræftelsen eller fragtbrevet angivne friperiode overskrides. Pladsgebyr beregnes også, selv om friperioden udløber i en weekend eller på helligdage. Bestemmelser og priser for containerleje og pladsgebyr for kundepakkede containere (FCL) findes i prisoversigtet, www.ral.gl.
Der beregnes ikke olie- og valutatillæg på ovenstående tillægsydelser. Visse af tillægsydelserne tillægges moms, hvis ydelsen leveres i Danmark.

Øvrigt
SDR (Special Drawing Rights) er en international valutaenhed, der består af et såkaldt vægtet gennemsnit af en række valutaer. Den benyttes blandt andet som et stabilt beregningsgrundlag for udbetaling af erstatninger.