Forsikringsbetingelser

 

Begrænset ansvar

Royal Arctic Line har begrænset sit ansvar som transportør ifølge søloven.

Det betyder, at der er begrænset erstatningspligt for de skader eller bortkomst, der måtte opstå under transport, opbevaring eller håndtering.

De maksimale erstatningsbeløb er på SDR 667 (ca. DKK 6.500) per kolli eller SDR 2 (ca. DKK 20) per kg efter sølovens § 280, afhængigt af, hvad der giver ladningsejer det højeste beløb.

Det skal bemærkes, at FCL-containere erstatningsmæssigt betragtes som ét kolli, med mindre der er tale om “shippers own” containere, i hvilket tilfælde denne erstattes separat.

For skader, der er opstået på grund af utilstrækkelig emballering, gives ikke erstatning. Erstatning gives normalt heller ikke, hvis der ikke er synlige skader på emballagen.

Det tilrådes derfor, at afsenderen af godset tegner en transportforsikring der sikrer, at man i tilfælde af skade eller bortkomst får godtgjort alle sine omkostninger.

Godset skal være forsvarligt emballeret, således at det er beskyttet under såvel transport som håndtering samt under opbevaring på lager.

Skadet gods der behandles som forsikringssag skal opbevares indtil sagen er afsluttet.

Mulighed for forsikring

Det er normalt afsenderen, der skal tegne transportforsikringen. Transportforsikring kan tegnes hos If Skadesforsikring via Royal Arctic Line i forbindelse med booking af fragten. Betaling af forsikringspræmie opkræves sammen med fragtbetalingen, hvilket gør det nemt at administrere.

Transportforsikring tegnes ved at bede om det i forbindelse med booking eller senest ved indlevering. Forsikringen er tegnet, når rubrikken "forsikringssum" er udfyldt på booking-bekræftelsen og godsindleverings-kvitteringen.

Forsikringen tegnes på dagsværdibasis dvs. den værdi godset har d.d. Det er vigtig at alt gods der sendes afsted forsikres, da der ellers gøres underforsikring gældende ved skade når alene en del af godset er forsikret.

Der beregnes én præmie per bookingbekræftelse. Hvis der på én bookingbekræftelse indleveres blandet gods, for hvilket der gælder forskellige præmiesatser, vil den højeste sats blive benyttet til beregning af forsikringspræmien.

Forsikringen kan tegnes fra gang til gang eller der kan etableres en løbende forsikring.

Forsikringens omfang

Transportforsikring tegnes i henhold til "Foreningen af danske Søassurandørers" forsikringsbetingelser, "Udvidede danske betingelser", samt "Dansk Søforsikringskonvention af 2. april 1934". I tilfælde af tvister skal disse betingelser og konventioner lægges til grund for sagens afgørelse.

Forsikringsbetingelser og præmiesatser er gældende for transporter med såvel skib som fly mellem Danmark og Grønland, samt for interne transporter i Grønland. Forsikringen dækker ligeledes videretransporter til og fra Færøerne, Island, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien og østkysten af Nordamerika.

Ved transport udenfor disse lande og havne serviceret af Royal Arctic Line eller en undertransportør hertil, skal vareejer tegne særskilt forsikring for godset.

Transportforsikringen dækker under ophold i Royal Arctic Line og samarbejdende flyttefirmaers pakhuse indtil 30 dage efter udlosning på de for forsikringen i øvrigt gældende vilkår.

Forventes oplagring at vare ud over disse 30 dage, kan tillægsforsikring tegnes mod brand, indbrudstyveri og skade som følge af tilfældigt udstrømmende vand fra røranlæg, samt for frysegods mod nedbrud, når et sådant nedbrud har varet i mindst 24 fortløbende timer mod betaling af tillæg per påbegyndt 30 kalenderdages periode. Forsikringens ikrafttrædelse er beskrevet efterfølgende.

Skader omfattet af forsikringen

Forsikringen dækker som nævnt ovenfor i henhold til “Udvidede danske betingelser” samt følgende bestemmelser:


Rumlast: Forsikringen dækker mod totalforlis, havari-grosse og partikulær beskadigelse, som er en umiddelbar følge af ild eller eksplosion eller af skibets synken, kæntring, stranding, grundstødning eller sammenstød med anden fast eller flydende genstand, herunder is, samt mod anden partikulær beskadigelse, partielt tyveri og bortkomst.

B                         
Dækslast: Forsikringen dækker på de for rumlast gældende betingelser, dog ekskl. fugt- og rustskader, men inkl. overbordkasten og/eller -skyllen.

C                         
Fly- og landtransporter: Forsikringen dækker skader, der er en umiddelbar følge af den til transportmidlet tilstødte ulykke, samt anden beskadigelse, partielt tyveri eller bortkomst.

D                         
Temperaturreguleret transport: For gods afskibet i fryserum, kølerum eller temperaturregulerede containere dækker forsikringen skade, der skyldes et direkte nedbrud af fryse/kølemaskineri, når et sådant nedbrud har varet i mindst 24 fortløbende timer.

E                          
Begrænsninger og undtagelser: For automobiler, campingvogne, traktorer, læssemaskiner samt andet tungt entreprenørmateriel, lystfartøjer, færdigbyggede huse, fiskekuttere, joller og lignende, uanset om godset er emballeret i kasser, gælder den begrænsning, at erstatning ikke ydes for tyveri og bortkomst af løst tilbehør og andre løse dele.

Erstatning ydes ikke for skader under DKK 200 samt for fugt- og rustskader af dækslast, for skade, som skyldes manglende eller utilstrækkelig emballering, skade ved indre fordærv, smeltning, varme eller selvantændelse, mug, skimmel, rotter, mus, mider eller andre skadedyr, luftens eller vejrligets påvirkning, temperaturforandring, frostskader, skibssved eller lignende skade. Undtaget er endvidere skader som følge af krigsrisiko, herunder mine- og torpedofare selv i fredstid, oprør og borgerlige uroligheder, strejke og lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra regering eller øvrighed, samt atomforurening.

Forsikringssummens beregning

Forsikringssummen skal svare til forsikringsværdien (værdien på det tidspunkt, hvor ansvaret begynder), der beregnes som følger:

F                          
Indgående handelsvarer: Købsfakturabeløbet med tillæg af 10% til dækning af avance og forsikringspræmie.

G                         
Udgående handelsvarer (CIF /CIP -salg): Salgsfakturabeløbet med tillæg af 10% til dækning af købers avance.

H                         
Udgående handelsvarer (øvrige salg): Salgsfakturabeløbet.

I                           
Flyttegods: Genanskaffelsesprisen for nye respektive brugte genstande.

J                          
Andre forsendelser end handelsvarer (herunder returvarer): Dagsprisen på afsendelsesstedet på afsendelsesdagen.

K                         
Undtagne omkostninger: Uden særlig aftale er omkostninger på bestemmelsesstedet ikke medforsikret, og tab, der opstår ved, at der på bestemmelsesstedet må erlægges efterbetalbar fragt, losningsudgifter, told m.v. af beskadigede varer er forsikringen uvedkommende.

Medforsikring af fragtbeløbet

I nævnte præmiesatser er fragten hos Royal Arctic Line medforsikret så forsikringsselskabet erstatter fragtandelen for totalbeskadiget eller bortkommet gods. Der erstattes ingen fragtandel i de tilfælde, hvor der ydes erstatning for værdiforringelse eller reparation.

Medforsikring af fragt gælder dog ikke for flytte- og rejsegods med mindre fragten er forsikret med særskilt forsikring.

Forsikringens ikrafttræden og ophør

Forsikringen tegnes på "Udvidede danske betingelser" gældende fra "hus til hus", eller i det omfang sikrede har forsikringsrådigheden over varen (for køb/salg f.eks. i henhold til "Incoterms 2000"). I tilknytning hertil gælder følgende:

L                          
Almindeligt stykgods: Fra godsets indlevering til Royal Arctic Line for afskibning inkl. efterfølgende transport indtil bestemmelsesstedet i Grønland eller Danmark, herunder i perioden hvor Royal Arctic Line håndterer godset i forbindelse med pakning og udpakning af containere.
Flyttegods er omfattet fra og med indpakning til og med udpakning, hvis udpakningen finder sted i forbindelse med godsets udlevering fra Royal Arctic Line eller samarbejdende flyttefirmaer i Danmark eller Grønland.
Midlertidig opmagasinering hos Royal Arctic Line eller samarbejdende flyttefirmaer i Danmark eller Grønland er dækket i maksimalt 30 kalenderdage.

M                        
Særligt gods: (Såsom entreprenørmaskiner, automobiler, kraner etc., fiskekuttere og lystfartøjer). Fra godset er modtaget for indladning, til godset er udlosset på bestemmelsesstedet. For fartøjer, der beror i vandet, dækker forsikringen fra indladning, til fartøjerne atter flyder på egen køl, såfremt søsætning sker i umiddelbar tilslutning til transportens afslutning.

N                         
FCL: For FCL-forsendelser træder forsikringsdækning i kraft, når de forsikrede genstande, for at begynde transporten, forlader pakhus eller plads på det for forsikringen gældende afgangssted. Forsikringen ophører, når godset ankommer til det for forsikringen gældende bestemmelsessted.