Verificering af vægten på pakkede containere

Fra den 1. juli 2016 skal alle eksport containere have en præcis og verificeret vægt før de må lastes om bord på et skib

Baggrunden er en vedtagelse i den Internationale Maritime Organisation (IMO) af en tilføjelse til ”Safety of Life at Sea” (SOLAS) Konventionen.

Denne vedtagelse har umiddelbar lovgivende virkning i alle IMO’s medlemslande.

I Danmark er reglerne angivet i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 397 af 29. april 2016, Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere (se evt. www.retsinformation.dk).

Bekendtgørelsen gælder for afskibere af gods, som færdigpakkes i containere i Danmark og i Grønland med henblik på international søtransport. Det betyder, at kysttransport internt i Grønland ikke er omfattet.

Bekendtgørelsen gælder tillige for skibsføreren på danske og grønlandske skibe, samt på udenlandske skibe i danske og grønlandske havne, der tager pakkede containere om bord med henblik på en efterfølgende international søtransport.

  • En afskiber af gods, som færdigpakkes i containere i Danmark og i Grønland med henblik på en efterfølgende international søtransport, skal fastlægge den verificerede vægt (Verified Gross Mass, VGM).  
  • Afskiberen er ansvarlig for at fastlægge og dokumentere den verificerede vægt. 
  • Den verificerede vægt betyder den totale bruttomasse af en pakket container.
  • Afskibere kan opnå den verificerede vægt på to måder:
    • Afskiberen kan veje, eller aftale med en 3. part at veje containeren på en egnet vægt (metode 1), eller
    • Afskiberen kan beregne bruttovægten ved at benytte en certificeret metode (metode 2)

En egnet vægt: Et måleinstrument, som opfylder bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for

a)ikke-automatiske vægte (vægte, der kræver en operatørs medvirken under vejningen), nøjagtighedsklasse IV eller bedre (bekendtgørelse nr. 1143 af 15. december 2003) , eller

b)automatiske vægte (et instrument, som bestemmermassen af et produkt uden indgreb fra en operatør), nøjagtighedsklasse Y(b) eller bedre (bekendtgørelse nr. 1033 af 17. oktober 2006). 

En certificeret metode: Et kvalitetsstyringssystem, som sikrer, at den verificerede vægt fastlægges i henhold til bilaget i bekendtgørelse 397, og som er udformet, gennemført og vedligeholdes i overensstemmelse med en anerkendt standard, eksempelvis DS/EN ISO 9001:2015: Kvalitetsledelsessystemer - Krav, samt DS/EN ISO 19011:2012: Auditering af ledelsessystemer - Vejledning.  

  • Containere uden en verificeret bruttovægt må ikke lastes om bord på et skib!

VGM i Royal Arctic Line
Vores første prioritet er at tilsikre sikker og effektiv operation. 

Vi vil forsat evaluere og justere, hvis nødvendigt, men den 1. juli 2016 forventer vi:

1. At acceptere VGM oplysninger på mail, dokument eller telefax (ultimo 2016 / primo 2017 implementerer Royal Arctic nye IT-systemer, som muliggør elektronisk udveksling af informationer).

Obligatoriske oplysninger:

Container nummer

Containernummeret som den verificerede vægt angår

Verificeret vægt (VGM)

Verificeret vægt angivet i KG

Autoriseret person

Navn og underskrift af den for afskiberen autoriserede person


Valgfri oplysninger:

VGM certifkat nummer Eventuelt nummer 
VGM udsteder Navn og adresse på virksomheden, der udsteder VGM
VGM udstedelsesdato VGM udstedelsesdato
VGM metode

Metode 1: Den totale bruttovægt af en container vejet efter pakning

Metode 2: Den totale vægt af alle pakker og lastelementer, herunder massen af paller, garnering og andet fastgørelses-materiale, der skal pakkes i containeren, og lægge containerens taramasse til summen af de enkelte masser ved hjælp af en certificeret metode. 


2. At acceptere containere med VGM modtaget før ankomst til terminalen.

3. At acceptere containere uden VGM på terminalen. Disse containere må ikke lastes før der er modtaget VGM, og vil blive separeret på terminalen. Royal Arctic Line forbeholder sig ret til at ændre praksis og eventuelt afvise containere uden VGM, såfremt der er behov herfor.

4. Royal Arctic Line tilbyder som en serviceydelse at veje FCL containere. Dette tilbydes efter gældende takster jf. taksthæftet.

5. Royal Arctic Line forbeholder sig ret til at kontrolveje containere, som er modtaget med VGM, samt eventuelt at afvise, tentativt opkræve et gebyr, for containere med forkert oplyst VGM.

6. Tidsfristen for Royal Arctic Lines modtagelse af VGM oplysninger følger fristen for indlevering af FCL containere. Fravigelse herfra kan kun ske med tilladelse fra Royal Arctic Lines skibsplanlægger (vesselplanner).

Såfremt der er yderligere behov for oplysninger, kan Royal Arctic Kundeservice kontaktes.