16.09.22 11:15

Godt samarbejde og gode aftaler medførte et værdigt exit fra Aalborg havn

 

Den globale usikkerhed har endnu ikke påvirket Royal Arctic Lines fragtmængder. Således var fragtmængderne på gods til og fra Grønland på samme niveau som i 2021, holdt oppe af de store infrastrukturprojekter og en høj beskæftigelse.

Satsningen med at få opbygget et nyt marked i samarbejde med blandt andet DHL begynder at bære frugt og mængderne er steget med 400 % i første halvår af 2022 i forhold til samme periode sidste år.

En række store milepæle blev nået i løbet af første halvår. De sidste nybygninger blev leveret og den omfattende fornyelse Royal Arctic Lines flåde er nu tilendebragt, og Royal Arctic Line kan med tilfredshed konstatere, at fornyelsen af flåden og den tilhørende finansiering blev afsluttet i en periode med lav inflation og lave renter. Der er indgået aftaler med eksterne leverandører, der betyder, at Royal Arctic Line ikke længere selv står for håndtering af stykgods uden for Grønland, i stedet er der indgået aftaler med strategiske partnere, som på sigt kan give muligheder for at det bliver lettere at sende gods til og fra Grønland uanset om man bor i Nuuk eller Tasiilaq. Det bliver med andre ord lettere at handle med omverdenen for hele Grønland.

Der blev også taget en værdig afsked med Aalborg Havn, hvor alle involverede parter tidligt fik færdigforhandlet gode aftaler, som var med til at sikre, at driften i Aalborg Havn forløb uden negative påvirkninger ind til sidste regelmæssige anløb af havnen.

Ophør af de regelmæssige anløb af Aalborg har medført en række engangsomkostninger, som påvirker halvårsregnskabet i negativ retning. De samlede engangsomkostninger beløber sig til DKK 27 mio. Fraregnes engangsomkostningerne og de øgede afskrivninger som følge af flådefornyelsen, så ender driftsresultatet for halvåret på samme niveau som i 2021.

Halvårsresultatet er som forventet og derfor fastholdes forventningerne til 2022 til et underskud på DKK 56-66 mio. Royal Arctic Line er opmærksom på den høje inflation og den risiko for økonomisk opbremsning som de store renteforhøjelser vil medføre. Derfor arbejdes på en ny ratestruktur, som imødekommer den globale usikkerhed og hvor hensynet til borgeren og forsyningssikkerheden vægtes højt.

 2022 Halvårsrapport