04.10.18 15:00

Royal Arctic Line med i et globalt opråb om at eliminere udledning af drivhusgasser

 

FNs internationale Maritime Organisation (IMO) har fremsat målet om at reducere drivhusgasser fra skibsfarten med mindst 50% inden 2050. Dette mål er skibsfartens bidrag til Paris Aftalen fra 2015, som arbejder for at modvirke den globale opvarmning ved at holde den globale temperaturstigning i dette århundrede under 2 grader, og helst under 1,5 grad sammenlignet med tiden før industrialiseringen. I skibsfarten består udledningen af drivhusgasser primært af CO2.

For at opnå dette skal skibsfarten yderligere optimere operationen af skibe og teknisk energieffektivitet, herunder ved at benytte ikke-fossile brændstoffer og nye fremdrivningsmetoder. Topledelsen hos 34 medlemmer af skibsfartstænketanken Global Maritime Forum har idag offentligjort sin støtte til IMOs mål for 2050 og taget de videnskabelige fakta fra IPCC og IMO til efterretning, med henblik på at øge ambitionerne i arbejdet for at minimere CO2 udledningen og skabe nye forretningsmuligheder igennem teknologiske landvindinger og forretningsmodeller. I mellemtiden vil arbejdet med at reducere CO2 udledning fortsætte og intensiveres.

Forudsætningen for at nå de ambitiøse mål er, at man respekterer de mål som er fastsat i Paris Aftalen, og at der skabes vilkår for skibsfarten, som muliggør en økonomisk brugbar løsning med en lang tidshorisont. Det vil kræve yderligere innovation og forskning, i og udenfor sektoren, i et samarbejde mellem offentlige og private midler i et globalt samarbejde, med en erkendelse af, at det haster. De første konkrete forsøg på at udnytte ikke fossile brændstoffer skal være igang i 2023 for at kunne nå resultater på eksperimentbasis i 2030.

Opråbet er et middel i en nødvendige oplysningskampagne for at rekruttere maksimal støtte for en omstilling som er langt tættere på end man tror, selvom der tales om 2050 som året hvor man har halveret CO2 udledningen fra skibsfarten.

Royal Arctic Line er med i dette langsigtede initiativ, da det skaber en ligeværdig tilgang til en fælles global udfordring. Royal Arctic Line er ikke en betydende aktør globalt, men dels er udfordring ægte global, og en særlig interesse fra Royal Arctic Lines side findes i det faktum, at temperaturstigningen i de polare områder ifølge IPCC er ca. dobbelt så stor som gennemsnittet i resten af verden. Således er Grønland, Royal Arctic Line’s hjemmemarked, et af de mest berørte områder i den globale opvarmning. Royal Arctic Line kan, på grund af den unikke placering af hjemmemarkedet, derved medvirke til en mere effektiv indsats for en øget forståelse for betydningen af den nødvendige indsats. Sideløbende med dette arbejdes der med IMO og globale interessenter indenfor og udenfor skibsfartsområdet om de mere kortsigtede miljøanbefalinger, især på området for Heavy Fuel Oil, herunder især anbefalinger for Arktis og betydningen af disse for Grønland.

Royal Arctic Line er dermed med til at tage et lokalt samfundsansvar i en global sammenhæng, på kort og lang sigt.

Med venlig hilsen

Royal Arctic Line 

For yderligere oplysninger kontakt administrerende direktør Verner Hammeken på email vha@ral.gl 

Den fulde ordlyd af opråbet kan læses her: Call for Action https://www.globalmaritimeforum.org/content/2018/10/Call-to-action-in-support-of-decarbonization-.pdf

IPCC 2013 rapport om forstærkningen af temperaturstigning i Arktis kan læses her: https://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/5_wgiar5_hezel_sbsta40_short.pdf