09.05.18 15:30

Et år med store, men nødvendige forandringer

 

Onsdag den 9. maj 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling på den nye containerterminal i Nuuk.

På dagsordenen var blandt andet godkendelsen af selskabets årsrapport samt valg af bestyrelsesmedlemmer.

Royal Arctic Line har siden 2015 arbejdet målrettet på at realisere visionen om at gøre det let at handle med Grønland.

2017 var året hvor vi tog de vigtigste spadestik i forberedelsen til det nye sejladssystem: I januar blev et nyt stort containerskib bestilt i Kina. Dette skib vil sammen med 2 andre nye skibe i et samarbejde erstatte de snart 25 år gamle atlantskibe og betjene Grønland på ugentlig basis hele året fra august 2019.
(se nedenstående faktaboks).

2017 var også året hvor vi tog nye IT systemer i brug. Det 20 år gamle system kunne ikke længere vedligeholdes, hvilket i sig selv indebar en stigende operationel risiko. System var blevet en stopklods for nyudvikling af økonomistyring, og samtidig ville det være nær umuligt at gennemføre en modernisering af sejladsmønstret med et system meget få mennesker kunne ændre på. De nye IT systemer bød på ekstraordinært mange udfordringer i 2017, og mange kunder og alle medarbejdere har været meget berørt heraf.

Yderligere i 2017 blev den nye havn Sikuki taget i brug i Nuuk. Med sin investering på omkring 600 millioner kroner er den nye havn en vigtig forudsætning for den nye strategi. Sikuki bliver den nye hovedhavn for Grønland. Ibrugtagningen af den nye havn voldte en del opstartsvanskeligheder i løbet af efteråret.

Endvidere tog rederiet levering af Malik Arctica, et søsterskib til Mary Arctica med en kapacitet på 606 TEU (tyvefods container enheder). Samtidig afhændedes Arina Arctica til ophugning i Frederikshavn. Arina Arctica indgik i flåden i 1984.

2017 var derudover præget af alvorlige operationelle hændelser. Mary Arctica påsejlede et isfjeld i juni, midt i højsæsonen. Dette var den alvorligste påsejling i mange år. Pajuttaat grundstødte på et hidtil ukendt lavt vand i et område med sparsom opmåling. Begge skibe måtte tages ud af drift i en længere periode. Johanna Kristina var ligeledes ude af drift på grund af påsejling af is. Sammenholdt med ny havn og nye systemer, blev regulariteten samt containersituationen meget udfordret, og dette varede ved i løbet af efteråret, med eftervirkninger helt mod slutningen af året.

På trods af dette kom vinterforsyningerne frem mod slutningen af året, takket være en stor indsats fra alle medarbejdere på hver sin side af atlanten og på skibene.

Årets resultat bærer præg af vor nødvendige forandringsproces. Det forventede driftsresultat på DKK 15 til 25 millioner før skat som meddelt ved sidste årsrapport blev ikke mødt, og resultatet før skat blev et underskud på 7,5 millioner. Dermed blev Årets Resultat efter skat et underskud på DKK 6,6 millioner (2016: overskud på DKK 97,6 millioner). Sidst der var et underskud i selskabet var i regnskabsåret 2014 (DKK -14 millioner).

Resultatet betegnes som ikke-tilfredsstillende, omend indenfor det forventelige, når de særlige operationelle udfordringer tages med i betragtning oven i de store, men nødvendige forandringer, der er igangsat.

Royal Arctic Line fremstår som et solidt selskab med en soliditetsgrad på 56,4%. De forandringer selskabet undergår er bakket op af bankerne i form af fritagelse for de særlige krav (covenants) bankerne stiller til resultatet i en 2-årig omstillingsperiode. Det er således en stærk Royal Arctic Line der imødeser de nødvendige forandringer, selskabet har igangsat.

Selskabet er stadig i færd med at forberede det nye besejlingsmønster, men 2018 er startet med god regularitet, god containeroperation og en acceptabel faktureringsproces, der dog fokuseres på at forbedre.

Bestyrelsesformand Kuno Fencker udtaler: ”Royal Arctic Line’s ambitioner er ikke at skabe store overskud, men har det mål, at skulle servicere samfundet bedst muligt, rettidigt udskifte forældet udstyr og gøre ting mere effektivt gennem nytænkning, og styre fremtidige udgifter forbundet med fragt og transport på en hensigtsmæssig måde, til gavn for samfundet som helhed.

For det, vi arbejder for at nå er, at åbne os op overfor den store verden i bestræbelserne på at åbne op for nye muligheder. Det er ikke nogen nem vej at gå, men jeg er sikker på at følgerne vil blive til gavn for vort samfund, for vore søskende, for vore børn, hvor end disse måtte befinde sig. For vi vil sikre, at vi skaber gode muligheder.

Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter med vore bestræbelser, for jeg er sikker på at den kurs, vi har udstukket, vil lede os alle hen mod en lysere horisont”.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt og består således af Kuno Fencker (formand), Erik Jørgen Østergaard, Mai-Lill Ibsen, Tanja Nielsen og Amma Knudsen. Derudover blev medarbejderrepræsentanterne udskiftet efter 4 års virke. Således udtræder Finn Lindberg og Aningo Broberg og erstattes af Eydun Simonsen og Laust Vestergaard. Jens Peter Rosing Berthelsen opnåede genvalg.

Som suppleanter til de medarbejdervalgte medlemmer blev følgende valgt: Ámâliánguak’ Holm Lukassen, Kristine Lange Lyberth, Søren Nuka Olsvig.

Der henvises til årsrapporten på www.ral.gl/ for gennemgangen af årets resultat. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fakta
Hvad betyder det nye besejlingsmønster?
Den nye forbindelse vil betjene Grønland på ugentlig basis hele året fra august 2019.

Den nye forbindelse skaber den mest fleksible, regulære og økonomiske forbindelse mellem Grønland og resten af verden. Der sejles til Island og Færøerne begge veje hver uge med bedre muligheder for eksport fra Grønland, både til Island, men også USA og Canad, Storbritannien og det europæiske kontinent, og derfra videre ud i verden.

Der vil i starten stadig blive sejlet til Aalborg, men også til Aarhus. Aarhus Havn har over 40 gange så mange containere om året sammenlignet med Aalborg Havn uden Royal Arctic Line. Royal Arctic Line kan operere i Aarhus Havn uden egen havneorganisation i Danmark. Dermed kan Royal Arctic Line fokusere på hovedopgaven til, fra og i Grønland. Aarhus Havn giver, med sine mange direkte forbindelser til mange af de vigtige eksportmarkeder, de bedste muligheder for den grønlandske eksport. Oveni disse fordele vil kunderne opleve en forbedring via en fast ugentlig frekvens hele året, og kapaciteten er sikret mange år frem.

Denne forandring er kun mulig fordi Royal Arctic Line har valgt at samarbejde om transport af gods til og fra Grønland, Island og Færøerne. Vi bevarer stadig fragten på grønlandske hænder, men vi deles om omkostningerne.

Forandringerne betyder forbedrede muligheder for at eksportere direkte fra Grønland, og alternativer til eksisterede kanaler i Danmark i forbindelse med videredistribution af grønlandske produkter. Dette kan medvirke til at optimere værdien af Grønlandsk eksport. Endvidere forbedres importmulighederne.