Forretningsorden

for bestyrelsen i Royal Arctic Line A/S

§ 1.

 

1.1.             Selskabets navn er Royal Arctic Line A/S.

 

1.2.             Selskabet kan tillige drive virksomhed under binavnene: Grønlandsrederiet A/S (Royal Arctic Line A/S)

Royal Arctic Tankers A/S (Royal Arctic Line A/S) Royal Arctic Bygdeservice A/S (Royal Arctic Line A/S) Arctic Base Supply A/S (Royal Arctic Line A/S)

 

1.3.             Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

 

 

§ 2.

 

2.1.            Selskabets formål er i henhold til koncession fra Grønlands Selvstyre, at drive rederi- virksomhed med transport til og fra Grønland og i Grønland kystlang besejling samt landtransport, drift af terminaler og pakhuse og dermed beslægtet servicevirksomhed overalt.

 

2.2.            Selskabet kan uden for koncessionen desuden drive anden transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

 

 

Selskabets kapital og aktier.

 

§ 3.

 

3.1.             Selskabets aktiekapital udgør kr. 120.000.000, fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.

 

3.2.             Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog.

 

3.3.             Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist.

 

3.4.             Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler.

 

 

Generalforsamlinger.

 

§ 4.

 

4.1.             Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller i København.

 

4.2.             Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og god- kendte årsrapport kan være modtaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets afslutning

 

4.3.             Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den til ak- tiebogen opgivne adresse med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og så- fremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal for- slagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

 

4.4.             Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal årsrapporten med revisions påtegninger frem- sendes til aktionærerne senest 30 dage før generalforsamlingen og fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor senest 30 dage før generalfor- samlingen.

 

4.5.             Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

 

4.6.             Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen.

 

 

§ 5.

 

5.1              På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport og følgende foreta- ges:

 

a)    Beretning om selskabets virksomhed.

b)    Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.

c)     Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

d)    Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.

e)    Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmed- lemmer.

f)      Valg af revision

 

 

§ 6.

 

6.1. En af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og resul- tat.

 

 

§ 7.

 

7.1.            Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver 1 stemme.

 

7.2.             På generalforsamlingen kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været op- taget på dagsordenen.

 

7.3.             De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmefler- tal, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

 

7.4.             Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhand- lingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

 

Bestyrelse og direktion.

 

§ 8.

 

8.1.            Selskabets bestyrelse består af 5-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

 

8.2.             De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.

 

8.3.             Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv før udløbet af perioden, og et nyt bestyrelsesmedlem indvælges som følge heraf, indtræder det nye bestyrelsesmedlem i det fratrædende medlems resterende valgperiode.

 

8.4.             Fratrædende medlemmer kan genvælges.

 

8.5.             Ud over det anførte antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, tillægges selskabets medarbejdere ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer, jfr. aktieselskabslo- vens § 49, stk. 2 og stk. 3.

 

8.6.             Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der i formandens fravær træder i formandens sted efter regler, der nærmere fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. Formanden og næstformanden kan genvælges.

 

8.7.             Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det kom- mende år fastsættes af generalforsamlingen.

 

8.8.             Til bestyrelsen må ikke vælges personer, der som selvstændige eller ansatte på grund af forretningsmæssige tilknytninger må antages at tjene interesser, der kan være stridende mod selskabets eller hvis deltagelse i de nævnte organer må antages at skaffe de pågældende fordele på selskabets bekostning.

 

8.9.             Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysning om sine ledelseshverv i andre aktieselskaber her i riget, bortset fra i 100 % ejede datterselskaber.

 

 

§ 9.

 

9.1.             De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit erhverv.

 

9.2.             Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres beretning i selskabets forhand- lingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

9.3.             Bestyrelsen ansætter en direktion.

 

9.4.             Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offent- liggørelse.

 

 

Tegningsregel.

 

§ 10.

 

10.1. Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af besty- relsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

 

Regnskab og revision.

 

§ 11.

 

11.1.         Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår er dog fra stiftelsen og til udgangen af 1993.

 

11.2.         Revisionen af selskabets regnskaber foretages af 1 eller 2 på hvert års ordinære ge- neralforsamling valgte statsautoriserede revisorer.

 

11.3.         Revisionen skal efter anmodning fra aktionærerne, hvert år inden afholdelse af sel- skabets ordinære generalforsamling deltage i et revisionsmøde mellem aktionærerne og revisionen. Mødet bør med behørig respekt for revisionens tavshedspligt omhandle selskabets årsrapport med henblik på, at aktionærerne på et oplyst grundlag kan træffe beslutning på den efterfølgende generalforsamling.

 

************

 

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling, den 20. oktober 1992, og senest ændret på bestyrelsesmøde afholdt den 10. juni 2016